Hírlevél

Iratkozzon fel hírlevelünkre!

Látogatók

Oldalainkat 129 vendég és 0 tag böngészi

Csatornázás

Napközi Otthonos Óvoda

ovoda2477 Vereb, Szabadság tér 26.
Telefon: 00/36/22/464-603
Tagintézményvezető:
Kratancsikné Szilágyi Teréz

 
 
 
 
1. A verebi Napközi Otthonos Óvoda bemutatása
Napközi otthonos óvodánk a község szívében található, az 1969-70-s években épült.
 

ovoda

Piciny, 50 férőhelyes óvodánkban egy vegyes csoportban folyik nevelő-oktató munka. Programunkat Nagy Jenőné: Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel választható óvodai program alapján állítottuk össze. Hangsúlyozva a jeles napokat, néphagyományokat. Óvodapedagógusaink családias légkörben, szeretettel végzik pedagógiai munkájukat. Óvodai nevelésünkben érvényesülő alapelvek között nem is lehet rangsort felállítani, azonban mégis vannak olyanok, amelyek nemcsak önmagukban érvényesülnek, hanem áthatják a többit is. Ilyenek pl. a játékosság érvényesítése nevelői gyakorlatunkban, a gyermekek kiegyensúlyozott fejlődését biztosító légkör megteremtése, a differenciált bánásmód elve, az óvodapedagógus kiemelkedő szerepe. Az egyéni bánásmód elvét és differenciáltságot különösen kiemeljük, hiszen sajátos nevelést igénylő gyermekekkel is foglalkozik óvodai nevelésünk.
 
1.1. Az óvoda funkciói
 
  • óvó-védő
  • szociális
  • nevelő-személyiségfejlesztő
Az óvodai nevelés egyik sajátossága a funkciók összefonódásából adódik. Bár az egyes funkciók egymástól jól elhatárolhatók, ugyanakkor át is szövik egymást, egyik sem képzelhető el a másik nélkül.
 
A legmeghatározóbbnak a nevelés funkciót tekintjük, melyből egyértelműen következik, hogy az óvoda nevelési intézmény. A gyerekeket ért óvodai hatások egész személyiségüket befolyásolják. Minél tökéletesebben látja el az óvoda nevelési funkcióját, annál sikeresebben tudja megoldani a többi funkcióját is. Így pl. az óvoda a maga derűs légkörével nemcsak a gyerekek fejlődéséhez szükséges feltételt teremti meg, hanem egyúttal oldja a zaklatott családi életből jöttek pszichés feszültségeit, vagy amikor a különböző óvodai hatások ösztönzik a gyermeki képességek kibontakozását. Minden családban más nevelési felfogások érvényesülnek.
 

ovodaAz óvodában biztosított egységes, de mégis differenciáltan érvényesülő hatásrendszer alkalmas a gyermekek neveltségi szintjében meglévő különbségek tompítására úgy, hogy önmagához képest mindegyik egyenletesebben és sokoldalúbban fejlődik. Fontos értékek a nevelés számára: egyén megértése, törődés, segítőkészség, az önállóság, alkotóképesség, értékeink, hagyományaink, a közvetlen környezet szeretete. Szeretnénk, ha tudatosulna környezetünkben, hogy az óvoda gondozza, ápolja, védi a gyermekeket és mindent megtesz azért, hogy a családi közösséget kiegészítve szocializálja őket. Megtanítja arra a gyermekeket, hogyan éljenek egy nagy közösségben. Mennyi mindent megtanulnak ott a gyermekek, hogy az iskolai életre alkalmassá váljanak. Az óvodában a nevelőmunkát az óvodapedagógus végzi, jelenléte a nevelés egész időtartamában fontos feltétele az óvodai nevelésnek. Az óvodapedagógus modellt, mintát jelent a gyermekek számára.

Mindezeket a gondolatokat figyelembe véve egy vegyes csoportban a játékosságot előtérbe helyezve próbáljuk elérni a kitűzött célokat, feladatokat. A gyermek mozgása és játéka a fejlődésének alapja. A mozgás nagyon sajátja, játéka viszont megteremti a kapcsolatot környezetével. Az együttes öröm együttgondolkodássá, párbeszéddé alakul
 
Ötven férőhelyes óvodánkban a gyermeklétszám változó, jelenleg 24 gyermek jár óvodánkba (év végére 28 kisgyermek veszi igénybe az óvodai ellátást).
 
Négy alkalmazott gondoskodik a gyermekekről. A gyermeklétszám csökkenése magával hozta a létszámleépítést. Két felsősokú végzettséggel rendelkező óvónő, egy szakképzett dajka látja el a gyermekek nevelésével, gondozásával kapcsolatos feladatokat, valamint a takarítási stb. teendőket. Főző konyhánk 2006 szeptemberétől melegítő konyhaként funkcionál. Egy konyhai alkalmazott végzi a melegítő konyhával kapcsolatos teendőket, és besegít a dajkának a takarítási munkálatokba.
 

ovodaAz óvoda nem pedagógus alkalmazottai rendkívül rugalmasak, együttműködők. Vállalnak minden munkaidőn kívüli feladatot (süteménykészítés ünnepekre, kirándulások alkalmával gyermek felügyelete stb.).

Az óvodapedagógus tevékenysége és az óvoda működését segítő nem pedagógus alkalmazott munkája hozzájárul, és hozzá kell járulnia a jövőben is az óvodai nevelés eredményességéhez. A dajka az óvónők „jobb keze”, az óvodai élet teljességében közreműködik, a gyermekkel folyamatos a kapcsolata, felnőtt modellként befolyásolja a nevelési légkört, a nevelés egész folyamatát.
 
Munkánkat segíti a kiválóan működő Szülői Munkaközösség. Kérés nélkül ajánlkoznak rendezvények lebonyolításában, döntések, szabályzatok meghozatalában, megalkotásában közreműködnek.
 
Gyermekorvos és a védőnő rendszeresen látogatja és vizsgálja a gyermekeket, tájékoztatja a szülőket a gyermekek egészségi állapotáról. Elvégzik a szükséges vizsgálatokat. A megadott telefonszámon bármikor elérhetőek és segítőkészek.
 
Az utazó logopédussal kiváló, baráti a kapcsolatunk. Minden évben felméri a gyermekek beszédfejlettségi állapotát és foglalkozik azokkal a gyermekekkel, akiknél rendellenességet tapasztal.
 
A gárdonyi Nevelési Tanácsadó intézet egy pszichológusa közvetlenül is segíti munkánkat 2006 szeptemberétől.
 
1.2. Az óvoda épületének, környékének leírása
 
Gyönyörű természeti környezet veszi körül községünket, ami a városi emberek tetszését is elnyerte. Egészségesebb környezetben szeretnék nevelni gyermeküket, így bízunk benne, hogy a jövőben növekedés várható a gyermeklétszámban.
 

ovodaA természet adta lehetőségeket az óvónők is kihasználják a tevékenységi formák tervezésében. Óvodánk közelében helyezkedik el a „Kastélykert” (kiserdő, ahol a háború előtt kastély állt, és óvodaként funkcionált). Ide minden évszakban sétálhatunk, kirándulhatunk. Növényeket, állatokat, bogarakat stb. figyelhetnek meg a gyerekek.

Az ovi udvar végében kispatak csordogál, melynek medrét kitisztítatta a Verebi „Zöld Völgy” Alapítvány (helyi szervezet) a falu lakosságával összefogva. Ezáltal a patak élővilágát is figyelemmel kísérhetjük. Rendezett környezet övezi a patak felöl is immár az óvodát. Évek óta nem fordult elő járványos megbetegedés óvodánkban, a tömeges hiányzásokat is sikerült kiküszöbölnünk, mert minden évszakban (séta, kirándulás, udvaron végzett tevékenységek, stb.) amennyit csak lehet a friss levegőn, szabadban töltenek az óvodásaink.
 
Jól kialakított, rendezett udvarral rendelkezünk. Minden évben sikerül bővíteni az udvari játékok körét. A „felső” udvarrészben már csak fajátékok találhatók az előírt szabványnak megfelelően. Az „alsó” udvarban álló vastag, alacsony törzsű fák sokféle mozgásos játékra adnak lehetőséget.
 
A szülőket igyekszünk minél nagyobb mértékben bevonni az óvodai életbe, munkálatokba (bábkészítés, játékok felújítása, nyári nagytakarítások, udvarrendezés, jeles napok, hagyományok lebonyolítása, kirándulások, színházlátogatások stb.).
 
A szülők kéréseit lehetőségeihez mérten igyekszik támogatni a nevelőtestület. Heti egy alkalommal uszodába járnak a gyerekek, valamint résztvesznek játékos angol nyelvi oktatáson és református hitoktatáson. (Természetesen azon gyermekek veszik igénybe ezeket a lehetőségeket, akiknek szülei kérik.)
 
Kisebb vállalkozók ünnepélyek alkalmával édességekkel, gyümölcsökkel lepnek meg bennünket. Segítségünkre vannak egyes árucikkek beszerzésében.
 
Figyelemmel kísérjük az óvodák részére kiírt pályázatokat. Minden lehetőséget igyekszünk megragadni. Az Óvodánkban a bútorzat, egyes eszközök felújítását, beszerzését az önkormányzat segítsége mellett ily módon tudjuk megoldani.
 
Az udvari játékok körét egy kis faházzal bővítettük nem régiben.
 
Az óvoda dolgozói, a szülők, valamint az önkormányzat is azon munkálkodnak, hogy minél esztétikusabb, biztonságosabb környezetben töltsék minden napjaikat az óvodás gyermekek.

Keresés